Taaltrainingen

Taalvaardigheid op het werk

Veel werkgevers in Nederland hebben arbeidskrachten in dienst die het Nederlands niet of niet voldoende beheersen. Dat is jammer, want dat betekent vaak stagnatie in het arbeidsproces door gebrekkige mondelinge of schriftelijke communicatie. Het is belangrijk documentatie te kunnen lezen, instructies te begrijpen of met collega’s te kunnen praten.

Taalvaardigheid op het werk is gericht op het leren van de taal, waarbij specifieke bedrijfssituaties centraal staan. Dit kan zijn in kleine groepen of in een privétraject.

Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn - afhankelijk van het niveau - bijvoorbeeld het invullen van formulieren en het begrijpen van werkinstructies. Het opnemen van vakjargon of bedrijfstaal in de cursus is in samenspraak met de werkgever bespreekbaar. Andere onderdelen die aan bod kunnen komen zijn: het deelnemen aan een werkoverleg of het schrijven van notulen voor een vergadering, het schrijven van uitgaande correspondentie zoals brieven of e-mail, of het (al dan niet telefonisch) te woord staan van zakelijke contacten.

Duale trajectenDuale trajecten zijn gericht op verhoging van taalniveau met daarnaast o.a. een inburgeringstraject. Voor werkgevers die hun werknemers willen laten inburgeren is vooral het profiel "werk" van belang. Een inburgeringstraject geeft naast de aandacht voor taal op het werk ook inzicht andere aspecten van de Nederlandse samenleving. Vanuit het ministerie van VROM worden werkgevers aangemoedigd hun werknemers een opleiding te laten volgen. Wilt u meer weten over deze stimuleringsregeling van het ministerie van VROM? Klik hier

Staatsexamen NT2 Programma I en II

Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen met een andere taalachtergrond dan het Nederlands. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

  1. Programma IProgramma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op MBO-niveau, of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau (bijvoorbeeld een vakopleiding MBO-3 of 4 bij een ROC). 
    Het niveau van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK/CEF).
  2. Programma II
    Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op HBO of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK/CEF).

De voorbereiding op het Staatsexamen NT2 is een intensieve training, die bedoeld is voor individuele deelnemers of kleine groepen.

Voor meer informatie over het Staatsexamen NT2 klikt u hier.

Alfabetiseringstrajecten
Mensen die het Latijnse schrift niet of niet voldoende beheersen, moeten eerst alfabetiseren, ook al kunnen zij in een ander  schrift (bijvoorbeeld in het Chinees of in het Arabisch) wel lezen en schrijven. 

Moeite met lezen en schrijven komt in Nederland ook voor bij mensen die hier naar school zijn geweest. Als iemand hierdoor minder goed kan functioneren in het dagelijks leven of op het werk is er sprake van laaggeletterdheid. In Nederland zijn er naar schatting anderhalf miljoen mensen, zowel autochtoon als allochtoon, laaggeletterd. Taalwereld heeft ruime ervaring op het gebied van alfabetisering en laaggeletterdheid. Voor meer informatie over analfabetisme of laaggeletterdheid klikt u hier.


 
Als bloemen bloeien achter stranden
En mensen zoeken 't bruin van zon
Omhelzen Westlandse tomaten
Hun zusjes de komkommers groen

Als glazen stad gaat openbloeien
En mensen zien haar diamant
Van duizend vensters, duizend kleuren
Karbonkelend tegen duinenrand

Dat is het Westland, glazen stad
Europa's tuin en Neêrlands schat

fragment uit het Westlandlied
tekst:
Willy van Hemert